สมัครสินเชื่อสร้างงาน ธนาคารออมสิน ต้องใช้อะไรบ้าง? ขั้นตอนวิธีสมัครอย่างไร ?

สินเชื่ออมสิน

เมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทางธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อสร้างงาน ซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารทำออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคววามเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยสินเชื่อนี้ให้วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาทและยังสามารถกู้ได้หลากหลายอาชีพอีกด้วย แต่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้ต้องใช้อะไรหรือมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนั้น มาดูกัน

สินเชื่อออมสิน

สมัครสินเชื่อสร้างงาน ธนาคารออมสิน ต้องใช้อะไรบ้าง? ขั้นตอนวิธีสมัครอย่างไร ?

วงเงินกู้

50,000-300,000 บาท

หลักประกัน

 • วงเงินกู้ต่ำกว่า 100,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • วงเงินกู้มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลนั้นๆต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยและการชำระหนี้

อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระรายงวดสูงสุดนาน 5 ปี(60 งวด) ปลอดชำระเงินดต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

เอกสารที่ต้องสมัคร

 1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/เอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/เอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องกับอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ (ตัวจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
 • เอกสารรายรับ-รายจ่ายจากธุรกิจแฟรนไชส์
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย/รายการเดินบัญชีของรายได้จากสถานประกอบการย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

สำหรับใครที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในกลุ่มอาชีพดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องการกู้สินเชื่อ สามารถลงทะเบียนที่ได้ที่เว็บไซต์  https://ln15.gsb.or.th/WEB-JBMY โดยลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมด หรือถ้าไม่สะดวกจะไปทำเรื่องขอสินเชื่อที่ธนาคารเลยก็ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.gsb.or.th/gsb_govs/cr/