เปิดกฎกติกาการรับเบี้ยคนชรา

เปิดกฎกติกาการรับเบี้ยคนชรา

จากช่วงที่ผ่านมาได้มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาการรับเบี้ยคนชรา ซึ่งไปซ้ำซ้อนกับการรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่รัฐบาลจ่ายให้ เช่น การรับเงินบำนาญจากญาติที่เสียชีวิตด้วยหน้าที่ อาจจะเป็นลูกหรือสามีที่ตายในหน้าที่ แล้วรัฐให้สวัสดิการแก่แม่หรือภรรยาเป็นรายเดือน เมื่อบุคคลนั้นอายุเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุคือ 60 ปี ก็ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุอีก แต่เมื่อมีการตรวจสอบกลับต้องคืนเงินนั้นให้กับรัฐพร้อมดอกเบี้ย เพื่อให้เข้าใจตรงกันและประชาชนไม่พลาดในการแจ้งข้อมูล การรับเงินจากรัฐเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ เรามาเปิดกฎกติกากันให้รู้ละเอียดดีกว่า

1. คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุที่รัฐกำหนดไว้

คือ ต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องเป็นคนที่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นได้แก่ เงินบํานาญ , เงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร และจะต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ที่สถานสงเคราะห์บาลที่รัฐบาลจัดไว้ดูแล หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ขององค์กร ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินตอบแทนเป็นรายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนประเภทอิ่น ๆ ที่ได้ประจำจากรัฐบาลหรือจากองค์กรท้องถิ่น กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ไม่มีรายได้ประจำจากภาครัฐ 

กติกาเบี้ยคนชรา

จากกฎดังกล่าว ทำให้ทราบว่า หากผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีแล้ว แต่ได้รับเงินจากรัฐบาลไม่ว่าจะได้จากทางใดทางหนึ่งก็ตาม จะเป็นเงินบำนาญ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูญาติของข้าราชการที่สละชีพในหน้าที่ หรือแม้แต่เงินว่าจ้างในฐานะเป็นลูกจ้างตามสัญญา ลูกจ้างประจำเล็ก ๆ น้อย ๆ ใด ๆ ถ้าผู้สูงอายุผู้นั้นได้รับเป็นเงินหรือสวัสดิการอื่นประจำเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ แล้วละก็ จะไม่สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้อีกนั่นเอง ดังนั้นหากผู้สูงอายุคนใดจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจะต้องแน่ใจในข้อนี้ไว้ด้วย

2. วิธีการจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ

ในการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุนั้น รัฐบาลจะจ่ายให้เป็นรายเดือน วิธีการคือจะเป็นการจ่ายเป็นเงินสดก็ได้หรือเป็นการโอนผ่านบัญชีในชื่อของผู้สุงอายุโดยตรง หรือจ่ายในชื่อบัญชีของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากตัวผู้สูงอายุคนนั้นเอง โดยทำเป็นการมอบหมายลายลักษณ์อักษรชัดเจนก็ได้

3. รัฐบาลจะยุติการให้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุต่อเมื่อ

  1. ผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา
  2. ผู้สูงอายุแจ้งสละสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ
  3. ถึงแก่กรรม

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดที่ผู้สูงอายุและประชาชนคนไทยควรรู้ไว้ เพราะเกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างแน่นอน อาจมีญาติเป็นผู้สูงอายุ หรือตัวเราเองในอนาคตที่จะรับสวัสดิการนี้เมื่อถึงวัยก็ตาม

รัฐบาลจะยุติการให้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ